Nasze statystyki:
 • zarejestrowani użytkownicy:2630
 • produkty:4102
 • zabiegi:154
 • firmy:108
 • porady ekspertów:1164
 • komentarze:30847

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis Beautytester działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W ramach serwisu Beautytester działają udostępniane we własnym imieniu przez Beautytester Usługi w domenie internetowej beautytester.pl.
3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Beautytester poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W opisanej sytuacji stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Beautytester nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Beautytester. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu Beautytester, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Z wyłączeniem usług określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w serwisie Beautytester.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Beautytester, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu Beautytester Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE
1. Serwis Beautytester - platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.beautytester.pl.
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Beautytester oraz usług dostępnych w serwisie Beautytester;
3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Beautytester na podstawie stosownej umowy;
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Beautytester na rzecz Użytkowników dostępne w serwisie Beautytester, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Beautytester,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Beautytester mechanizmów informatycznych.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU BEAUTYTESTER
1. W ramach serwisu Beautytester Użytkownik może zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe serwisu Beautytester.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w serwisie Beautytester odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
3. Do zawarcia pomiędzy Beautytester a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w serwisie Beautytester dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej serwisu Beautytester w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w serwisie Beautytester dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej serwisu Beautytester.
4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi serwisu Beautytester jest bezpłatne.
6. W serwisie prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w serwisie Beautytester treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część serwisu Beautytester i prezentowanych w nim materiałów.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwisem prosimy kierować na adres: biuro@beautytester.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Serwis Beautytester oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w serwisie Beautytester, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w serwisie Beautytester przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w serwisie Beautytester utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w serwisie Beautytester Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z serwisu Beautytester oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu Beautytester lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisie Beautytester lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
5. Zamieszczając Materiały w serwisie Beautytester Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu Beautytester i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu Beautytester zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów  Beautytester.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie Beautytester materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu Beautytester treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu Beautytester, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w serwisie Beautytester przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z serwisu Beautytester, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach serwisu Beautytester;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2. Beautytester nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z serwisu Beautytester w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Beautytester nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU
1. Do korzystania z Usług w serwisie Beautytester niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z serwisu Beautytester w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w serwisie Beautytester. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usług, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Beautytester dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Beautytester.pl

IX. DANE OSOBOWE
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w serwisie Beautytester Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w serwisie Beautytester. Przetwarzanie przez Beautytester danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Beautytester, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
3. Beautytester przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić mailowo do Beautytester na adres biuro@beautytester.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Beautytester przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu Beautytester.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@beautytester.pl.
3. Beautytester rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Beautytester zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Beautytester (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Beautytester ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Beautytester. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu Beautytester.
2. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Beautytester po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu Beautytester.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych serwisu Beautytester.
4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych - serwis Beautytester  - w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Beautytester oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów. 

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://beautytester.pl/regulamin.

Klauzula wielokrotnej zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELEPHANTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Numer KRS: 0000733929 , REGON: 380380560, NIP: 521382952
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@beautytester.pl
 3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu założenia konta na portalu beautytester.pl Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przedmiotu umowy może skutkować odmową współpracy przez Administratora.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach:

Utworzenia indywidualnego konta na portalu www.beautytester.pl

Otrzymywania Newslettera na wskazany adres mailowy;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez ELEPHANTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), obejmującą przesyłanie informacji drogą email*.

 
2 godz. temu